תקנון האתר

ASAP – תנאי משלוח ושליחויות.

יש לקרוא את התנאים הפורטים להלן לפני ביצוע הזמנת שליחויות. תנאים אלה מהווים חוזה מחייב בין החברה למזמין השליחות. לוויתור על תנאים אלה יהיה תוקף רק במידה והדבר ונעשה בכתב והתקבל במשרדי החברה.

 1. כח עליון:  ASAP שליחויות פטורה מתשלום פיצוי כל שהוא במקרים שאין לה שליטה עליהם ושלא יכלה למנוע אותם לרבות: פגעי טבע, מלחמה, שביתות, מעשי איבה, תאונות שונות וכדומה (כוח עליון)  במקרים אלה יהיה הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה ולקבל את דמי המשלוח ששילם בחזרה.
 2. המחאת גוביינא:  ביקש הלקוח כי החברה תקבל מן הנמען תשלום בהמחאה כנגד מסירת המשלוח שתועבר אליו (להלן המחאת גוביינא) תהיה אחריות החברה הן לפי חוזה והן בנזיקין, לרבות רשלנות, אך למעט מקרי זדון, אחריות מוגבלת בגין אבדן ההמחאה, בין אם נגבתה על ידי צד ג' ובין אם לא עד לסכום דמי המשלוח. תנאי זה תקף במלואו גם במקרה שהלקוח מבקש לשלוח המחאה למנען כל שהוא. החברה אחראית אך ורק להעברת המחאת גוביינא ואינה אחראית לתוקפה של ההמחאה או לכל פרט אחר הקשור בה.
 3. אישור מסירה:  אישור מסירה נעשה על ידי חתימת המקבל על גבי צג המכשור המיועד לכך, אותו נושא השליח עמו באת מסירה. במקביל מתעדכן הלקוח על ביצוע המסירה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שאותה הזין בעת ההזמנה באתר החברה. לא תינתן תעודת משלוח מעבר לכך. לרשותו של הלקוח יעמוד אתר החברה, בו ניתן לצפות בכל השליחויות שהזמין בעבר ובהווה, כמוכן החתימות שמאשרות את מסירת המשלוח.
 4. אחריות מוגבלת : החברה מחויבת לשאת באחריות מלאה למשלוח, מלבד ניירת, דברי ערך, תכשיטים, המחאות וכיוצא בזה.
 5. ביטוח דברי ערך:  החברה אינה מבטחת תכשיטים, אבנים יקרות, מתנות עדינות, חפצי אמנות, המחאות, ניירות ערך, מכשירים סלולאריים, כסף מזומן ודברי ערך מסוג דומה, אלא אם הוצאה תעודת ביטוח על ידי הלקוח הכוללת סעיף אי שיבוב נגד החברה)ביטוח מיוחד(,או שנשלח על אחריותו הבלעדית. למרות האמור לעיל, אם קבלה החברה למשלוח דברים שפורטו בסעיף זה היא לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן, ובמקרה של רשלנות יהיה הלקוח זכאי לפיצוי של דמי המשלוח המקוריים של המשלוח.
  החברה אינה אחראית לדברים שבירים או למשלוחי נוזלים, או לחפצים הארוזים באריזה לקויה או לכאלה המועדים להינזק או להתקלקל, אלא אם נגרם נזק או אובדן מסיבה שאינה קשורה בטיבם שאז תחול האחריות.
 6. חומרים מסוכנים:  החברה לא תעביר משלוחים מסוג חומרים מסוכנים שאינה רשאית להובילם על פי החוק.
 7. גרימת נזק:  במידה וגרם משלוח כמפורט בסעיף 6 לעיל לנזק לחברה ו/או לצד ג, ישפה הלקוח את החברה בגין כל נזק כזה, או עבור כל הפיצויים שנאלצה לשלם בגין משלוח זה, אלא אם נגרם הנזק בזדון או ברשלנות מסיבה שאינה קשורה לטיבם, שאז תחול על החברה האחריות.
 8. נזק תוצאתי:  החברה אינה אחראית כלל בנסיבות כל שהן, לרבות רשלנות, לנזק תוצאתי, אלא לשווי של דמי המשלוח בלבד.
 9. איחור/ אבדה:  החברה לא תהיה אחראית לאיחורים או לאבדות שייגרמו כתוצאה מכתובת שגויה או לא מדויקת. החברה אחראית לנזק עקב איחור אך ורק אם נגרם כתוצאה מרשלנותה והלקוח יהיה זכאי לפיצוי עבור דמי המשלוח.
 10. הודעה על נזק:  כל הודעה בדבר נזק יש להגיש בכתב למשרדי החברה בתוך 5 ימי עסקים מעת מסירת המשלוח, ובמקרה של אי מסירה – בתוך 5 ימים מעת קבלת ההודעה כי המשלוח אינו כלול במסירות הנ"ל.
 11. משלוח אשר אין לו דורש:  במידה והמשלוח לא נדרש על ידי הנמען, תודיע על כך החברה ללקוח ולאחר מכן תחזיר אותו ללקוח כנגד תשלום של 50% מדמי המשלוח המקוריים, וזאת עד לארבעה ימים מיום הזמנת המשלוח. המשלוח יישמר במשרדי החברה עד לתקופה של 30 יום.
 12. מועד ביצוע שליחויות: שליחויות בתל אביב-יפו והסביבה יבוצעו תוך שעה וחצי ממועד ההזמנה. זמן ביצוע שליחויות מחוץ לתל אביב-יפו והסביבה – בתאום עם החברה.
  שליחויות שיוזמנו לאחר שעות פעילות החברה יבוצעו ביום פעילות החברה שלאחריו. שליחויות לבתי משפט, לרשם החברות, רשם המשכונות, רשם הפטנטים, רשויות שונות וכיוצא באלה שיוזמנו לאחר השעה 11 יבוצעו גם הן ביום פעילות החברה העוקב.
 13. מחירון שליחויות: בנוסף למחירון המופיעה באתר החברה, יונפק לכל לקוח מחירון בהתאם לצרכיו ולשיקולי החברה.
 14. מספר פריטים במשלוח: בעת הזמנת השליחות יש לעדכן את החברה לגבי מספר הפריטים במשלוח, ובזמן האיסוף יבדוק ויעדכן שקיבל בפועל. במידה והפרטים אינם זהים לפריטי המשלוח אותם הזין הלקוח בעת ההזמנה )כגון נפח גדול יותר, מספר פריטים גדול יותר(, תהיה החברה רשאית להוסיף לדמי המשלוח את עלויות על מספר הפריטים או נפח הפריטים בפועל.
 15. יעדים אשר לא רשומים במחירון: משלוחים ליעדים אשר לו רשומים במחירון החברה יחויבו על פי מחירון החברה הרשמי ובאחריות הלקוח לברר את המחיר לאזור שלא צוין במחירון, וזאת לפני הזמנת המשלוח.
 16. משלוחים ברכב או קטנוע: משלוחים המבוצעים ברכב או בקטנוע יחויבו לפי מחירון החברה ובאחריות הלקוח לברר מחירים אלה לפני הזמנת המשלוח.
 17. חשבוניות:  חשבונית עבור השליחויות שהוזמנו באתר החברה תישלח ישירות לכתובת המייל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה וסומנה ככתובת לקבלת החשבונית. תיקונים או השגות לגבי החשבונית יתקבלו עד 10 יום ממועד קבלת החשבונית במייל בלבד. לאחר תאריך זה ובמידה ולא התקבלה בקשה לתיקון, תחשב החשבונית כנכונה.
  חשבונית מרוכזת עבור השליחויות שבוצעו במהלך החודש ישלחו אך ורק בתיאום עם החברה וזאת בתחילת החודש העוקב ותיקונים או השגות לגבי החשבונית יתקבלו עד ה-15 של אותו החודש בלבד. לאחר תאריך זה ובמידה ולא התקבלה בקשה לתיקון, תחשב החשבונית כנכונה.
 18. כתובת למשלוח: באחריות הלקוח למסור את פרטי הנמען במדויק כולל הכתובת המדויקת, קומה, משרד, שם הנמען ושם מקבל השליחות. החברה לא תהיה אחראית לאובדן השליחות או לכל נזק אחר שיגרם במידה והלקוח לא מילא סעיף זה במלואו.
 19. שינויים בתנאי השליחות: החברה תהא רשאית לשנות מחירים, זמני משלוח, יעדי משלוח, תנאי המשלוח וכיוצא בזה. כל שינוי כגון זה, יפורסם באתר החברה ובאחריותו של הלקוח להתעדכן בהם באתר החברה.
 20. ביטול עסקה: ביטול הזמנת שליחות באתר החברה יעשה טלפונית בלבד ולא יאוחר מ – 15 דקות לאחר ההזמנה. הזמנות שבוצעו מחוץ לשעות פעילות המשרד, ניתן לבטל ביום הפעילות העוקב, ולא יאוחר מ15 דקות לאחר התחלת פעילות המשרד.
 21. הגבלת פרטיות:
  א.      כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  ב.      החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  ג.       החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה, אלא מועברים ישירות לחברת הסליקה.
 22. אבטחת מידע: בעת ביצוע הרכישה באתר, מועברים פרטי הכרטיס לחברת הסליקה באופן מוצפן, בטכנולוגיית SSL . האתר עומד בתקן PCI-level 1